Czat z konsultantem

Zadaj pytanie on-line

Kategorie

Santander eRaty

raty

ZAPŁAĆ ONLINE

Credit Agricole eRaty

Regulamin obowiązujący od 25-12-2014 r.

Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego www.newshop24.eu , (w dalszej części Regulaminu nazywany Sklepem/Sprzedawcą) jest BIM Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju, ul. Nadstawna 12a (PNA: 23-400 Biłgoraj), wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234780, REGON 060032855, NIP: 918-10-00-98, telefon: 084 686 57 27 , e-mail: wojtek@bim-meble.pl

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.newshop24.eu oraz zasady ich wykonywania, prawa i obowiązki Sklepu oraz Klienta.
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli oraz innych artykułów wyposażenia wnętrz.
3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. W ściśle określonych przypadkach, gdy jest to zawarte w opisie produktu, oferowane mogą być towary stanowiące wyprzedaż ekspozycji z salonów meblowych.
4. Meble są fabrycznie pakowane, sprzedawane są w paczkach do indywidualnego montażu. W pewnych wyjątkach meble mogą być złożone w całości, wówczas stosowna informacja znajduje się w opisie produktu.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Zamówienia w sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
2. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej sklepu www.newshop24.eu, podczas wymiany z nim korespondencji email, lub faksem. Powyższa informacja trafia do wiadomości Sprzedawcy, który prowadzi dalsze postępowanie związane z obsługą złożonego zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty złożenia zamówienia w przypadku: braku towaru objętego zamówieniem w magazynie, bądź u dostawców Sprzedawcy lub z powodu innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w danym zamówieniu. W przypadku, gdy zapłata za towar została dokonana przez Klienta z góry, Sprzedawca niezwłocznie po odstąpieniu od umowy zwróci uiszczoną należność.
4. Sklep ma prawo do anulowania złożonego zamówienia, w przypadku gdy dla danego zamówienia ustalona została płatność z góry, a klient nie uregulował należności w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia, bez wcześniejszego, uprzedniego ustalenia ze Sklepem wydłużonego terminu płatności, bądź też nie uiścił w w/w terminie zaliczki o której mowa w pkt III ust. 5.
5. Sklep ma prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości co do rzetelności i prawdziwości danych podanych przy składaniu zamówienia lub zawierających niekompletne dane, uniemożliwiające lub utrudniające prawidłową realizację złożonego zamówienia. Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
6. Czas realizacji zamówienia wynosi do 45 dni roboczych. Dokładny termin realizacji zamówienia podany jest w opisie oferty na stronie internetowej sklepu.
7. Realizacja zamówień płatnych z góry lub ratalnie rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania przelewu na rachunku Sklepu, bądź podpisania przez Klienta umowy kredytowej, o czym Kupujący jest informowany drogą mailową.
8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
9. Kupujący może zrezygnować z zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Rezygnację lub zmianę zamówienia należy zgłosić drogą e-mail na adres wojtek@bim-meble.pl .
10. Kupujący nie może anulować zamówienia, które zostało już skierowane do realizacji.
11. Umowa zawarta między Sklepem i Klientem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

III. Ceny i sposoby płatności

1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
2. Podana cena nie obejmuje kosztów przesyłki, montażu, ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w koszyku zamówienia.
3. Cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny towarów zamówionych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Sprzedawca oferuje następujące sposoby płatności:
z góry: przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wówczas klient zobowiązany jest do zapłaty za towar w terminie 14 dni od zawarcia umowy,
pobranie: płatność kurierowi w dniu otrzymania przesyłki,
raty w systemie Santander – usługa świadczona za pośrednictwem Santander Consumer Bank S.A. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce RATY,
płatność elektroniczna: rozliczenia transakcji kartą kredytową/płatniczą za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay,
płatność gotówką przy odbiorze osobistym, w dniu odbioru.
5. Gdy czas realizacji zamówienia przekracza 3 tygodnie, zamiast płatności całej ceny z góry, strony mogą ustalić płatność zaliczkową, nie mniejszą niż 10 % wartości zamówionego towaru. Dopłata różnicy następuje wówczas w chwili odbioru towaru lub przedpłatą na konto bankowe przed wysłaniem towaru - w zależności od wybranej przez Kupującego formy płatności.
6. Oferta cenowa produktów dotyczy tylko Klientów sklepu internetowego Newshop24.

IV. Dostawa i odbiór produktu

1. Sposób dostawy i termin realizacji dostawy ustalany jest przez Sprzedawcę z Klientem.
2. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów realizacji, chyba że Klient i Sklep ustalą inne zasady realizacji zamówienia.
3. Sklep oferuje następujące sposoby dostawy towarów:
dostawa na terenie Polski przez firmę kurierską
dostawa poza granice Polski przez firmę kurierską
odbiór własny
4. Cena za dostawę towaru poza granice Polski ustalona zostaje po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem.
5. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia przesyłki do mieszkania/domu i ich montażu. Wniesienie oraz odebranie towaru z auta dostarczonych produktów pozostaje w gestii Kupującego.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub niedostarczenie towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta bądź wynikających z okoliczności, które nie są od niej zależne.
7. Odbiór towaru przez Kupującego musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie kompletności
i zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
8. Podczas odbioru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt i w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości do spisania protokołu w obecności kuriera lub innego dostawcy.
9. Z chwilą potwierdzenia dostawy na dokumencie dostawy wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem rzeczy, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.

V. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie, na adres BIM Sp. z o.o. podany na wstępie regulaminu.
2. Uprawnienie o którym mowa w ust. 1 dotyczy jedynie przypadków sprzedaży konsumenckiej, a więc umów zawartych przez Sklep internetowy z osobą będącą konsumentem w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3.  Zwrotowi nie podlegają towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o prawach konsumenta, nie można odstąpić. W szczególności Klient nie może odstąpić od umowy:
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
4. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia z którego klient może skorzystać określone są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
6. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty lub dokumenty otrzymane przez klienta w związku z zakupem towaru.

VI. Gwarancje i reklamacje

1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas na jaki została udzielona gwarancja dla poszczególnych towarów widnieje w opisie na stronie sklepu internetowego.
2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji, adresu punktów gwarancyjnych określone są przez gwaranta w druku gwarancji /karcie gwarancyjnej/.
3. Gwarancja za sprzedany towar nie wyłącza, nie zawiesza, ani nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi za wady produktu.
4. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne  towarów na podstawie obowiązujących przepisów.
5. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres BIM Sp. z o.o. ul. Nadstawna 12A, 23-400 Biłgoraj lub drogą elektroniczną na adres: wojtek@bim-meble.pl .
6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane klienta, opis niezgodności towaru z umowa, dzień powstania, stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazania przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W wypadku gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca uprawniony jest do żądania uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.
7. Z powodu niezgodności towaru z umową Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
8. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
9. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sklep poinformuje klienta pisemnie bądź drogą e-mailową.  
10. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep.
11. Sklep internetowy prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych towarów. Sklep zastrzega, iż mogą wystąpić nieznaczne, spowodowane względami technicznymi różnice między wyglądem towaru na zdjęciach, a rzeczywistym wyglądem towaru, w szczególności dotyczące kolorystyki zamawianych towarów, wyglądu tkanin, itp.
12. Reklamacje dotyczące mebli tapicerowanych w obiciu ze skór naturalnych, wynikających z ich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także pewne różnice w grubości, miękkości, które znawca może określić jako ślady naturalnej szlachetności skóry, nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.
13. Produkty zamówione w sklepie internetowym Newshop24, dostarczone za granicę nie są objęte gwarancją.

VII. Poufność danych i polityka prywatności

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy BIM związane z realizacją zamówienia i obsługą klienta.
2. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep newshop24.eu / newshop24.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w newshop24.eu / newshop24.pl (zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. ).
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych Sklepu internetowego.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin dotyczy wyłącznie umów zawartych po dniu 25 grudnia 2014 r.